РусскийУкраїнська

Оцінка акцій, оцінка вартості акцій, оцінка пакету акцій, оцінка акцій для нотаріуса, ринкова оцінка акцій, оцінка ринкової вартості акцій, оцінка акцій для спадку, оцінка акцій підприємства, оцінка контрольного пакету акцій

Оцінка акцій  

 

Компанія BGT consulting проводить оцінку акцій підприємств всіх форм власності на території України.


У класичному варіанті оцінка ринкової вартості пакету акцій здійснюється за галузевими ознаками, що базуються на показниках рівня дивідендів, курсової різниці, рівня ризику здійснення інвестицій, ліквідності. При цьому можуть використовуватися наступні методи:

• метод оцінки вартості акцій з постійними дивідендами (капіталізація доходу (дивіденду));
• метод оцінки вартості акцій з постійно зростаючими дивідендами (капіталізація із застосуванням моделі Гордона);
• метод оцінки вартості акцій зі змінними дивідендами (метод дисконтування);
• метод оцінки пакета акцій з використанням коефіцієнту дивіденду на акції (співвідношення між ринковою ціною акцій підприємств-аналогів і доходів підприємства, акції якого оцінюються).

Таким чином, загальноприйняті методи оцінки пакетів акцій підприємств як базовий показник використовують величину дивіденду на акцію (постійного, змінного та ін.).

Основні методи та підходи при оцінці акцій:
Дивідендній метод прямої капіталізації

Розглянутий підхід припускає розрахунок вартості акції виходячи з двох параметрів: прийнятного рівня річної прибутковості (РРП) і розміру дивідендів за рік. Як параметр для визначення РРП доцільно використовувати купонну ставку облігацій державної позики (ОДП), що обчислюється на підставі середньозваженої прибутковості за підсумками торгів декількох траншів державних короткострокових облігацій (ДКО) чи інший параметр. Розрахунок базується на припущенні, що вкладені в акції кошти принесуть протягом року прибуток, порівнянний з доходом ДКО.
Найбільш часто даний метод використовують для оцінки невеликих пакетів акцій дрібних інвесторів на термін володіння не більш 1 року.
Розрахунок по дивідендному методу також можна здійснювати шляхом прямої капіталізації розрахункової величини фактично сплачених річних дивідендів.

Метод індексування номінальної вартості
Даний метод використовується для розрахунку початкової ціни пакетів акцій в статутних   фондах   комерційних   банків,   визначається   шляхом збільшення номінальної вартості на  коефіцієнт  індексації  та  на відповідну частку чистого прибутку комерційного банку,  отриманого з  початку  календарного  року,  в   якому   проводиться   оцінка. Коефіцієнт  індексації розраховується виходячи із зміни офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком, від дати  реєстрації останньої емісії акцій комерційного банку до дати оцінки акцій.

Метод прямої балансової вартості

Прямий балансовий метод  передбачає розрахунок чистих активів, що припадають на одну акцію з врахуванням статей, що в майбутньому можуть зменшити її вартість. Балансова вартість банку розрахована як різниця між зваженими активами, сукупними зобов’язаннями, дебіторською заборгованістю та суми збитків. Додатково виключається з суми сукупних активів вартість переоцінки основних фондів (за наявності), так як даний елемент капіталу не являється безпосереднім прямим джерелом фінансування активних операцій банку. Песимістична модель, для банків, що мають неякісні кредитні портфелі, передбачає додаткове виключення з суми сукупних активів 50% вартості кредитного портфелю.

Метод акумулювання активів

Розрахунок вартості пакетів акцій методом акумулювання активів відбиває ціну акцій підприємства виходячи з балансової вартості його активів і пасивів на підставі даних балансу підприємства на останню звітну дату.
Якщо за даними балансу на останню звітну дату сума боргів перевищує суму оборотних коштів, вартість пакета акцій методом акумулювання активів визначається як відповідному розміру пакета акцій частина суми вартості активів, зазначених у першому розділі балансу підприємства, скоректована на коефіцієнт властивостей пакета акцій.

 

МЕТОД СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ВАРТОСТІ АКЦІЇ КОМПАНІЇ
Розрахунок оціночної вартості пакета акцій компанії з використанням методу середньозваженої вартості акції відбувається у наступній послідовності:
1. Збирається та оброблюється інформація щодо вихідних даних про продаж акцій компанії, що підлягає оцінці. Для цього використовується інформація щодо продажу акцій компанії, пакет акцій якої оцінюється, на фондових біржах та в їх філіях або ПФТС.
2. Розраховується ціна однієї акції для кожного з проданих пакетів шляхом ділення ціни пакету акцій за даними угоди на кількість акцій у пакеті.
3. Отримані ціни однієї акції коригуються на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що був проданий, та пакета акцій, що підлягає оцінці, шляхом множення розрахованої ціни акції на коефіцієнт, який визначається згідно додатку 7 до наказу ФДМУ від 23.01.2004р. №105.

 

МЕТОД АНАЛІЗУ АНАЛОГІЧНИХ ПРИДБАНЬ КОМПАНІЙ
Процедура виконання методу включає наступні етапи:
1. Вибираються та аналізуються компанії, подібні до оцінюваної, щодо яких існує ринкова інформація про угоди купівлі-продажу пакетів акцій.
Алгоритм відбору подібних компаній наступний:
1.1. Вибираються компанії, однакові з оцінюваною за видом економічної діяльності.
У разі наявності інформації щодо більш як одного випадку купівлі-продажу акцій одного і того ж емітенту, пріоритет мають угоди щодо пакетів акцій, розмір яких є максимально близьким до оцінюваного та угоди, що були здійснені у строк, максимально близький до дати оцінки.
1.2. Збирається та аналізується інформація щодо фінансово-господарської діяльності відібраних компаній.
1.3. Подібними вважаються компанії, що знаходяться в одній групі з оцінюваною.
2. Для подібних компаній, відібраних відповідно до вище наведеного алгоритму, та оцінюваної компанії визначаються наступні фінансово-економічні показники:
• середньорічний розмір суми необоротних активів компанії, визначений за даними балансу у періоді, коли відбувся продаж пакету;
• середньорічний розмір суми валових активів (капіталу) компанії, визначений за даними балансу у періоді, коли відбувся продаж пакету;
• середньорічний розмір суми чистих активів (власного капіталу) компанії, визначеного за даними балансу у періоді, коли відбувся продаж пакету;
• розмір річного чистого доходу компанії, визначеного за даними звіту про фінансові результати у періоді, коли відбувся продаж пакету;
• розмір річного грошового потоку (суми чистого прибутку і амортизації) компанії, визначеного за даними звіту про фінансові результати у періоді, коли відбувся продаж пакету;
3. Розраховується вартість 100%-го пакету акцій акцій кожної з подібних компаній шляхом ділення ціни пакету акцій за даними угоди на кількість акцій у пакеті.
4. Ціна однієї акції подібної компанії коригується на коефіцієнт властивостей пакета акцій компанії-аналога та оцінюваної компанії шляхом множення на показник, що визначається згідно додатку 7 до наказу ФДМУ від 23.01.2004р. №105.
5. Для кожної подібної компанії визначаються ринкові мультиплікатори – коефіцієнти, що розраховуються шляхом ділення скоригованої ціни 1-єї акції відповідного пакета на фінансово-економічні показники, зазначені у п. 2, для відповідного періоду. При цьому ринковий мультиплікатор не розраховується, якщо значення відповідного показника є від'ємним.
6. Розрахунок оціночної вартості 1-єї акції пакета акцій, що підлягає оцінці, виконується шляхом множення однакових за видами ринкових мультиплікаторів, визначених для подібних компаній, на відповідний фінансово-економічний показник оцінюваної компанії у даному періоді.
7. Узагальнення отриманих у результаті розрахунку з використанням ринкових мультиплікаторів значень вартості 1-єї акції оцінюваного пакету здійснюється у наступному порядку:
7.1. Будується дискретний ряд значень у напрямку зростання їх величини.
7.2. Обчислюється середньоарифметичне значення:
7.3. Для середньоарифметичного значення перевіряється виконання умови однорідності вибірки:
Якщо для середнього арифметичного значення умова однорідності вибірки виконується, у якості оціночної вартості оцінюваного пакету приймається середнє арифметичне вибірки. У випадку невиконання цієї умови відкидаються крайні екстремальні значення вибірки і процедура повторюється.

Міра  впливу власників на діяльність підприємства різна і тісно пов'язана з об'ємом  прав,  відповідним довше.  В деяких випадках власник більшого  пакету акцій здатний впливати  на  напрями діяльності підприємства, умови  здійснення операцій,  а інколи  і встановлювати для себе вигідніші  умови.
Оскільки пакет акцій є часткою ринкової вартості підприємства і має властивості, відмінні від властивостей підприємства в цілому, визначення результуючої величини вартості пакету акцій як частки вартості цілісного майнового комплексу має здійснюватися шляхом аналізу властивостей пакету акцій (розміру та ліквідності) і внесення відповідних поправок, що враховують зазначені властивості.
Вартість пакету акцій, що підлягає оцінці, розраховується як частка вартості чистих активів компанії з урахуванням її коригування на коефіцієнт властивостей оцінюваного пакету. Розмір коефіцієнту властивостей пакету оцінювачами визначається згідно додатку 3 до наказу ФДМУ від 23.01.2004р. №105 та відповідно складає для пакету акцій:
• до 25% статутного фонду включно – 0,7;
• від 25% до 50% статутного фонду включно – 0,8;
• від 50% до 75% статутного фонду – 0,9;
• 75% статутного фонду і більше – 1,0.

Це обов'язково для державних підприємств, при оцінці акцій підприємств інший форм власності, коефіцієнти властивостей пакету, можуть прийматися індивідуально залежно від специфіки підприємства.

 
Якщо Вам потрібна оцінка акцій, тоді Вам обов'язково потрібно звернеться в BGT consulting будь-яким зручним для Вас способом.